bendruomene baneris tekstas

JUDAIZMAS_300x200.jpgKas yra Judaizmas

Judaizmas yra seniausia iš trijų su Abraomu siejamų religijų (kitos dvi yra krikščionybė ir islamas). Daugiausia žydų gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Izraelyje; didelės žydų bendruomenės gyvena Europoje, Lotynų Amerikoje ir Kanadoje. Likusieji yra išsibarstę po Afriką, Australiją ir Aziją (neskaitant Izraelio).

Žydų šventoji knyga yra rašytinė Tora (Tanakha) ir žodinė Tora, kuri yra perduodama iš kartos į kartą. Tanakha, arba Talmudas, yra trumpinys trijų Talmudo knygų pavadinimų:

  • Torah – kuri buvo D-vo duota Mozei ant Sinajaus kalno ir yra sudaryta iš penkių knygų: Pradžios, Išėjimo, Pranašų, Skaičių, ir Pakartotinio įstatymo.

  • Nevi’im – Nevimas – pranašų knygos, kuriose pranašaujama apie Mesijo atėjimą, pasaulio ateitį;
  • Ketuvim – Ketuvimas– raštai; surinktos psalmės, pranašystės, patarlės ir istorija.

Žodinė Tora, perduota iš kartos į kartą, buvo užrašyta Talmude kartu su Toros aiškinimais, žydų kasdienio gyvenimo taisyklėmis bei papročiais.

Kas yra žydai?

Žodis „žydas“ yra kilęs iš hebrajiško žodžio „Yehudi“ - judėjai, kuris savo ruožtu yra susijęs su Judu, vienu iš dvylikos Jokūbo sūnų. Dvylika Jokūbo sūnų tapo dvylikos Izraelio genčių pradininkais. Žodis „judaizmas“ savo ruožtu, yra kilęs iš, „Yehudim“ (juda+izmas) - judėjų religija.

Kaip žydai kreipiasi į savo D-vą?

Judaizme D-vas turi daug vardų. Tačiau nei vienas iš jų nėra atsainiai minimas ar užrašomas ant popieriaus, kuris gali būti sunaikintas, kad D-vas ir jo vardas nebūtų pažemintas. Vienas iš 10 įsakymų, perduotų Mozei ant Sinajaus kalno, buvo: „Neminėk Mano vardo be reikalo“. Taigi, šiame ir kituose straipsniuose apie judaizmą mes vartosime kreipinį „D-vas“.

Kas gali vadinti save žydu?

Žydu yra gimstama, jeigu motina yra žydė, arba tampama per atsivertimo procesą.

Žydas – tai tautybė ar religija?

Tauta, kurią šiandien vadiname žydais, anksčiau buvo vadinami hebrajais. Toroje Abraomas buvo vadinamas „Hebrajumi“ (Pradžios 14:13), kuris greičiausiai yra kilęs iš vardo „Eber“, vieno iš Abraomo protėvių, arba iš žodžio „Eyver“, reiškiančio „kita pusė“ – užuomina apie faktą, kad Abraomas buvo kilęs nuo kito Eufrato upės kranto, arba apie faktą, kad Abraomas morališkai ir dvasiškai skyrėsi nuo kitų genčių.

Žydai yra kartais vadinami Izraelio vaikais, arba izraelitais. Jokūbo antras vardas buvo Izraelis, taigi izraelitai arba Izraelio vaikai reiškia Jokūbo palikuonys.

Istoriškai, terminas „Yehudi“ buvo naudojamas Judo genčiai apibūdinti. Tačiau po karaliaus Saliamono mirties, Izraelio tauta skilo į dvi karalystes – Judo karalystę ir Izraelio karalystę. Po skilimo „Yehudi“ buvo naudojamas apibūdinti žmogui, kilusiam iš Judo, Benjamino arba Levio genčių.

6a. pr. Kr. Asirija užkariavo Izraelio karalystę, ir jos gentys buvo ištremtos, palikdamos Judo karalystės gentis sergėti Abraomo palikimo. Šie gyventojai ir jų palikuonys iki šių dienų yra vadinami Yehudim – judėjai, žydai.

Nors plačiojoje kalboje „žydas“ yra vartojamas apibūdinti Abraomo palikuonims ir judaizmo išpažinėjams, šis terminas nėra teisingas. Tačiau jis yra stipriai įaugęs tiek tarp pačių žydų, tiek tarp pasauliečių, taigi šiame ir kituose straipsniuose apie Judaizmą mes vartosime terminą „žydai“ tiek tikėjimui, tiek kilmei apibūdinti ir stengsimės kontekste nurodyti tikslią vartojamąją reikšmę.

Kuo žydai tiki?

Žydai tiki, kad D-vas yra vienas ir visagalis. D-vas yra viršesnis už laiką, Jis buvo ir bus visada. Jis sukūrė pasaulį prieš 5775 metus ir yra visur kiekvieną akimirką. Žydai tiki, kad Tora buvo perduota tokia, kokia ji yra, iš kartos į kartą žodine tradicija.

Žydai laikosi dešimties įsakymų, kurie buvo perduoti Mozei ant Sinajaus kalno.

Taip pat žydai laikosi 613 Toros įsakymų (mitzvot), kurie buvo iškristalizuoti į 13 tikėjimo principų. Šių įstatymų privalo laikytis visi palikuonys tų, kurie priėmė įstatymus ant Sinajaus kalno, ir taip pat tie, kurie savanoriškai nusprendė jų laikytis ( tapo konvertitais).

13 Tikėjimo principų

    D-vo egzistavimas
    D-vo vienybė
    D-vo dvasingumas ir bekūniškumas
    D-vo amžinumas
    Tik D-vas turi būti garbinimo objektas
    Apreiškimas per D-vo pranašus
    Mozės pranašumas tarp pranašų
    D-vo įstatymas duotas ant Sinajaus kalno
    Toros, kaip D-vo Įstatymo, nekintamumas
    D-vas numato žmogaus veiksmus
    Atlygis už gėrį ir atpildas už blogį
    Judėjų Mesijo atėjimas
    Prisikėlimas iš mirusiųjų

Taip pat žydai tiki, kad septyni Nojaus įsakymai galioja visiems, tiek žydams, tiek nežydams, nes visa žmonija yra Nojaus palikuonys. Nojaus įsakymai yra šie:

1) įsteigti teismus ir laikytis teisinės sistemos; 2) nepiktžodžiauti prieš D-vą; 3) nesimelsti stabams; 4) neištvirkauti, įskaitant kraujomaišą; 5) nežudyti; 6) nevogti; 7) nevalgyti mėsos, išpjautos gyvuliui dar gyvam esant.

Kodėl žydai save vadina išrinktąja tauta?

Visuomenėje yra paplitusi nuomonė, kad žydai laiko save geresniais už kitus, „išrinktąja tauta“. Talmude rašoma, kad D-vas pasiūlė Torą visoms pasaulio tautoms, o žydams ji buvo pasiūlyta paskiausiai. Žydai savo ruožtu Torą priėmė tik todėl, kad D-vas laikė pakėlęs kalną virš jų galvų (Išėjimo 19:17). D-vas iš tiesų išsirinko žydų tautą, tačiau ne dėl to, kad jie būtų viršesni už kitas tautas, bet iš meilės jų protėviams Abraomui, Izaokui ir Jokūbui.

Dėl to, kad žydai priėmė Torą, jie yra ypatingi D-vo akyse, tačiau jie netenka malonės, jeigu apleidžia Torą. Taip pat žydai yra įpareigoti laikytis visų 613 įstatymų, tuo tarpu kai nežydai privalo laikytis tik septynių Nojaus įsakymų.

Žydai Lietuvoje

Žydai Lietuvoje gyvena jau nuo aštuntojo amžiaus, o jų teisės ir privilegijos buvo užtikrintos kunigaikščio Vytauto laisvųjų amatininkų dekretu keturioliktame amžiuje. Lietuvos žydai kalbėjo jidiš kalba, kuri yra gimininga germanų kalboms. Lietuvos žydai labai įtakingi žydų pasaulyje, akcentavę intensyvias ir intelektualias Talmudo studijas. Lietuviška ješiva (žydų religinė mokykla) ilgą laiką buvo laikoma pavyzdine ješiva Europoje.

Šaltiniai:

www.jewsfaq.org

http://www.halakhicconversion.org/

Interviu su Českiu Veisu (Cheskie Weiss), http://outremonthassid.com/